Dr Hasan Erdem
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 2. HASTA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

“HASAN ERDEM” (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizlere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “(KVKK)” 10. maddesi ile diğer sair yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Sizleri, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. HASAN ERDEM olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; Çalışan, Diğer – Doktor (İşveren/İşveren Vekili), Tedarikçi Yetkilisi, Diğer – Tedarikçi, Diğer – Doktor, Ziyaretçi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Diğer – Banka Yetkilisi, Diğer – Anlaşmalı Kurum Yetkilisi, Diğer – Çalışan Yakını, Çalışan Adayı, Diğer – Hasta, Diğer – Hasta Yakını, Diğer – Hasta Velisi /Vasisi /Temsilcisi, Diğer – Hasta Yakını / 3. Kişi, Diğer – Doktor (İşveren / İşveren Vekili) sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, HASAN ERDEM tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Diğer – Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Diğer – İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 • Diğer – Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 • Diğer – Anlaşmalı Kurumlar İş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, HASAN ERDEM tarafından,

 • Hard Copy
 • Yazılım Programı
 • Belge Aslı
 • Bilgisayar Ortamı
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • E-posta
 • Özel Entegrasyon Programı
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • Web Tabanlı Yazılım
 • El yazısı
 • Başvuru Formu
 • Form Kaydı
 • İletişim Formu
 • Veri Kayıt Aracı
 • Excel Programı

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Sözleşme İmzalanması, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, Açık Rızanın Alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük, Danışmanlık, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, İdare Talebi, Sözleşme İmzalanması, Ödeme İşlemleri, Operasyonel İşlemler, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sunucu Kullanımı, Zorunlu Sistem-Altyapı Kullanımı, Bilimsel Araştırma Faaliyeti, Veri İşleyenlere İletim, Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Diğer – Mali Müşavir
 • Diğer – Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir
 • Diğer – Banka
 • Diğer – Hukuk Müşaviri
 • Diğer – Anlaşmalı Kurumlar
 • Herkese Açık

 

Yurtdışında Sosyal Medya Üzerinden İletişimi Sağlama, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, Sunucu Kullanımı, Zorunlu Sistem-Altyapı kullanımı sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Herkese Açık

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. BAŞARAN İŞ MERKEZİ B BLOK NO:5 ZEMİN KAT adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

HASAN ERDEM

 

Hasta Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde HASAN ERDEM “Veri Sorumlusu” bünyesinde kişisel verilerin işlenmesi, gizliliğin, temel hakların ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.

1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz HASAN ERDEM tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; Hasta sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz,

 • Belge Aslı
 • Muhasebe Programı
 • Yazılım Programı
 • Talep Formu
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Bilgisayar Ortamı
 • E-posta
 • Özel Entegrasyon Programı
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • Web Tabanlı Yazılım
 • Form Kaydı
 • İletişim Formu
 • Veri Kayıt Aracı
 • El yazısı
 • Hard Copy

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi İle Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, Yönetimi Ve Finansmanı, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

 • Kişisel Verileriniz: Operasyonel İşlemler, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunum, Veri İşleyenlere İletim sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tedarikçiler, Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir, alıcı gruplarına aktarılabilecektir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz yalnızca, İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük sebeplerine dayanılarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
 • Yurtdışı Aktarım: tarafınızca anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile iletişime geçilmesi halinde, bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olduğundan yalnızca ad, soyad, iletişim ve YALNIZCA GEREKTİĞİNDE sağlık bilgileriniz anlık iletişim sunucularına aktarılmaktadır. Diğer kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurt dışına aktarılmamaktadır.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. BAŞARAN İŞ MERKEZİ B BLOK NO:5 ZEMİN KAT adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

HASAN ERDEM

ALTUNİZADE MAH. KISIKLI CAD. BAŞARAN İŞ MERKEZİ B BLOK NO:5 ZEMİN KAT